Chính sách đổi trả hoàn tiền - TrustSales

- Đối với trường hợp do lỗi của Khách hàng dẫn đến Hợp đồng cung cấp phần mềm TRUSTSALES đã ký giữa hai Bên bị thanh lý hoặc chấm dứt trước thời hạn thì Ban quản trị trustsales.vn không đồng ý hoàn lại khoản cước sử dụng phần mềm cho Khách hàng

- Đối với trường hợp do lỗi của Ban quản trị trustsales.vn dẫn đến Hợp đồng cung cấp phần mềm đã ký giữa hai Bên đã ký bị thanh lý hoặc chấm dứt trước thời hạn thì Ban quản trị trustsales.vn đồng ý hoàn lại khoản cước sử dụng phần mềm đã thanh toán nhưng chưa sử dụng cho Khách hàng
TrustSales