Trang Chủ > Tin Tức > Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh

3 tiêu chí đánh giá HIỆU QUẢ KINH DOANH quan trọng cho doanh nghiệp

07/08/2019 21:17     ctg

Làm sao để biết doanh nghiệp kinh doanh thành công hay thất bại? Có lợi nhuận cao hay thua lỗ? Vấn đề này không thể ước tính hay đoán mà cần căn cư vào các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, gồm 3 chỉ tiêu cơ bản: doanh thu - lợi nhuận, tài chính và kinh tế - xã hội.

các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh - TrustSales

Để kinh doanh tốt, doanh nghiệp cần dựa trên các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh

1. Hiệu quả kinh doanh là gì?

Hiệu quả kinh doanh của mỗi công ty, doanh nghiệp có thể được định nghĩa một cách đơn giản là những lợi ích về mặt kinh tế, xã hội, chính trị,...mà tổ chức, cá nhân đạt được trong suốt quá trình hoạt động. Với những doanh nghiệp, công ty, đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động trong những nền kinh tế có cơ chế quản lý khác nhau thì sẽ có nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động khác nhau do vậy cần có các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh hợp lý.

các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp - TrustSales

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh giúp theo dõi lợi ích về kinh tế, xã hội,... của doanh nghiệp

Để đánh giá hiệu quả kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, người ta thường dựa trên các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh cơ bản sau:

 • Chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh nhờ đo lường hiệu quả sản xuất, kinh doanh: thể hiện cụ thể bằng chỉ tiêu về mặt doanh thu, lợi nhuận, mức sinh lời,... mà doanh nghiệp thu được sau một quá trình hoạt động.
 • Chỉ tiêu đo lường hiệu quả về mặt tài chính: Thông qua báo cáo tài chính, doanh nghiệp thể hiện được khả năng sinh lời và vị thế tài chính như thế nào. Các vấn đề về lợi nhuận ròng, tổng tài sản và các tỷ số sinh lời,... ra sao.
 • Chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh nhờ đo lường hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội: Doanh nghiệp đã tạo được bao nhiêu việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách nhà nước,... như thế nào.

2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

2.1. Chỉ số đánh giá hiệu quả kinh doanh qua doanh thu và lợi nhuận

Một trong các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh mà người làm chủ quan tâm hàng đầu, đó chính là doanh thu và lợi nhuận. Nhà lãnh đạo nào khi xem qua báo cáo đều tập trung vào yếu tố lợi nhuận đầu tiên.

Bởi vì lợi nhuận chính là mục tiêu quan trọng để đánh giá xem công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,... của bạn có hoạt động một cách hiệu quả hay không. Và chỉ tiêu về lợi nhuận thường được tính theo công thức: 𝚷= TR- TC

Trong đó:

 • 𝚷: Lợi nhuận
 • TR: Tổng doanh thu
 • TC: tổng chi phí

Khi áp dụng công thức trên mà lợi nhuận càng cao, chứng tỏ doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, làm ăn có lãi. Tuy nhiên, yếu tố lợi nhuận không phải là chỉ tiêu duy nhất để đánh giá hiệu quả kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp.

các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh - TrustSales

Lợi nhuận là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp quan trọng

Trên thực tế, các doanh nghiệp phải có sự so sánh giữa chi phí và vốn kinh doanh với doanh thu để phản ánh một cách chính xác hiệu quả thực sự của quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy, doanh nghiệp cần có chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh hợp lý.

2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp qua hiệu quả về tài chính

Trong các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh, hiệu quả về tài chính cũng là vấn đề rất cần được quan tâm. Hiệu quả tài chính được thể hiện qua nhiều thông số, cụ thể:

 • Hệ số thanh toán ngắn hạn: CT: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn
 • Hệ số thanh toán nhanh: CT: (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn
 • Khả năng thanh toán lãi vay: CT: Lợi nhuận trước thuế và lãi (EBIT)/ Chi phí trả lãi vay
 • Nếu chỉ số <1: khả năng doanh nghiệp bị lỗ
 • Chỉ số = 2: doanh nghiệp an toàn
 • Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh qua khả năng hoàn trả nợ vay:


CT: (Lưu chuyển tiền thuần từ HDKD + thuế thu nhập + chi phí trả lãi vay)/Chi phí trả lãi vay

 • Nếu chỉ số< 1: doanh nghiệp bị lỗ
 • Chỉ số tối thiểu = 2: an toàn.
 • Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh qua khả năng thanh toán lãi vay:


(LNTT+ Khấu hao+ Cp trả lãi vay)/( tiền trả nợ gốc+ cp lãi vay)

 • Tỷ số> 1: Khả năng công ty hoàn lãi vay cao
 • Tỷ số <1: Công ty đã vay quá nhiều, khó có khả năng chi trả

chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh - TrustSales

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh cần dựa vào yếu tố tài chính

 • Chỉ số đánh giá hiệu quả kinh doanh qua tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE):

  ROE= LNST/VCSH bình quân.

→ Nếu ROE cao thì chứng tỏ hiêu quả sinh lời của doanh nghiệp là tốt bởi vốn chủ sở hữu bỏ ra đã tạo ra mức lơi nhuận sau thuế tốt

 • Chỉ số đánh giá hiệu quả kinh doanh qua tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA):

  ROA= LNST/Tổng TS binh quân
  → ROA càng cao càng tốt vì cho thấy doanh nghiệp đang kiếm được nhiều lợi nhuận từ tổng tài sản.

2.3. Chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh qua đo lường về kinh tế- xã hội

Bên cạnh doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả về tài chính, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp cần quan tâm chính là hiệu quả về mặt kinh tế xã hội.

 • Tạo việc làm cho người lao động giúp nâng cao chỉ số đánh giá hiệu quả kinh doanh trong kinh tế - xã hội: Việt Nam đang trong quá trình phát triển kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp còn phổ biến và kỹ thuật còn nhiều yếu kém. Vì thế, để tạo thêm việc làm cho người lao động, giúp đất nước thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu thì doanh nghiệp phải nỗ lực để nâng cao hiệu quả kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất để thu hút đông đảo nguồn nhân lực.

các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh - TrustSales

Các chỉ số đánh giá hiệu quả kinh doanh qua đánh giá hiệu quả kinh doanh dựa trên yếu tố xã hội

 • Nâng cao mức sống cho người dân cũng giúp nâng cao chỉ số đánh giá hiệu quả kinh doanh trong kinh tế - xã hội: Không chỉ tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động mà doanh nghiệp còn phải hoạt động, làm ăn hiệu quả để nâng cao thu nhập và mức sống cho người dân. Muốn làm được điều này, doanh nghiệp phải thể hiện rõ bằng các chỉ tiêu như gia tăng thu nhập bình quân trên đầu người, mức tăng trưởng phúc lợi xã hội cao, gia tăng đầu tư xã hội,...

3. Phần mềm giúp đánh giá hiệu quả kinh doanh chính xác

Khi bạn đã hiểu được các chỉ số đánh giá hiệu quả kinh doanh, nhưng làm sao thực hiện việc đánh giá này được chính xác? Chúng tôi xin giới thiệu đến quý đọc giả phần mềm quản lý bán hàng TrustSales, người trợ lý tuyệt vời nhất cho việc kinh doanh và quản lý kinh doanh.

Phần mềm sẽ hỗ trợ người kinh doanh quản lý về nhân sự, bao gồm tất cả những hoạt động của nhân viên bán hàng tại hệ thống cửa hàng và nhân viên bán hàng online và theo sát các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Hệ thống còn có chức năng quản lý đơn hàng bao gồm các đơn hàng đã giao và chưa giao, đơn hàng được lưu trữ theo trạng thái đơn hàng hoặc theo dòng thời gian, theo khu vực địa chỉ khách hàng.

các chỉ số đánh giá hiệu quả kinh doanh - TrustSales

TrustSales là phần mềm đánh giá hiệu quả kinh doanh phù hợp với các doanh nghiệp

Phần mềm cũng giúp người kinh doanh nắm bắt tình hình tài chính và tình hình xuất nhập hàng. Hệ thống liên kết với hệ thống kế toán và hóa đơn điện tử, giúp thống kê được doanh thu cũng như số tiền nhập kho cũng như các chi phí khác trong kinh doanh. Kho hàng cũng được quản lý chặt chẽ thông qua các bảng thống kê hàng hóa, để dễ dàng kiểm soát nguồn hàng xuất và nhập kho, kiểm soát hàng tồn kho để đưa ra phương án giải quyết kịp thời.

Ngoài ra, phần mềm còn có thể liên kết với các kênh bán hàng online, giúp quản lý các bình luận và tin nhắn một cách chặt chẽ và nhanh chóng và theo sát chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Phần mềm tích hợp trên nhiều thiết bị điện tử kể cả điện thoại di động để thực hiện việc quản lý, đánh giá tình hình kinh doanh mọi lúc mọi nơi.

Trên đây là những chia sẻ về các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh phổ biến cho mọi doanh nghiệp. Nếu quý khách khách hàng cảm thấy hài lòng với phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi hãy để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể và hướng dẫn quý khách đăng ký dùng thử miễn phí 7 ngày, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách!

 

Trustsales phần mềm bán hàng đa kênh miễn phí

Nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh, quản lý bán hàng online

Bài viết liên quan

TrustSales